Medezeggenschapsraad

In de MR komen onderwerpen aan de orde die te maken hebben met het beleid in en rond de school. De MR heeft bij veel onderwerpen een wettelijk instemmings- of adviesrecht. Dat wil zeggen dat er onderwerpen zijn waarover aan de MR instemming gevraagd móet worden en onderwerpen waarover de MR een advies uitbrengt. Om standpunt instemming en advies goed te kunnen bepalen heeft de MR regelmatig overleg met de directeur van de school.
Daarnaast informeert de directeur de MR, zodat de MR een eigen oordeel kan vormen en eventueel suggesties voor verbeteringen kan doen. Natuurlijk kan de MR ook initiatief nemen om ongevraagd advies te geven aan directie over allerlei onderwerpen.
Wij vergaderen ongeveer zes keer per jaar.

Op deze vergaderingen komen in ieder geval de volgende punten aan de orde :
•        Het bespreken van artikelen en informatie die ons per post zijn toegestuurd.
•        Verslag doen van bijeenkomsten (meestal georganiseerd door het bestuur).
•        Verslag doen van de vergaderingen van de GMR  (de gemeenschappelijke medezeggenschapsr​aad
          van alle scholen binnen het bestuur).
•        Onderwerpen die de school aangaan en waar advies of instemming van de MR voor nodig is.
En verder:
•        PR & communicatie, de identiteit van de school, de BSO, het schoolplan.

Op de jaarvergadering van de ouderraad wordt ieder jaar verslag gedaan van deze vergaderingen.​ Ook worden punten van aandacht en suggesties doorgespeeld naar de teamvergaderingen en de vergaderingen van de GMR.

De leden van de MR en contact​

Namens de ouders : Ivanka van der Weijden (moeder van Amara en Jari) en Angelique van den Heuvel (moeder van Jesse, Melle en Senne).
Namens het team: Irit Rossberg en Renée Smits.
In de GMR worden wij namens de ouders vertegenwoordigd door Annelotte van Bergen (moeder van Isabel, Madelijn en Rosalie) en namens de leerkrachten door Marsha Koteris. ​

Voor contact met de MR kunt u mailen met mr.paulusschool@gmail.com maar u kunt ons uiteraard ook persoonlijk aanspreken. Het jaarverslag ligt op verzoek ter inzage op school.

Wat kan de MR nog meer voor ouders betekenen?

Over algemene zaken binnen de school die ouders in het bijzonder treffen is het altijd mogelijk contact te hebben meteen lid van de MR. De MR heeft vervolgens de taak om zorg te dragen voor een goede terugkoppeling naar de betreffende ouder(s). Als ouder kunt u de MR niet benaderen voor individuele problemen van uw kind. Uiteraard blijven de MR leden wel graag op de hoogte van hetgeen er onder de ouders leeft.

De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Onze school valt onder het bestuur van de stichting Alberdingk Thijm Scholen. Dit bestuur overlegt enkele keren per jaar met de GMR. De GMR bestaat uit ouders en teamleden die worden gekozen uit de  medezeggenschapsraden van de scholen die deel uitmaken van Alberdingk Thijm Scholen. Iedere school vaardigt uit zijn MR één ouder en één teamlid af. De GMR geeft advies en/of instemming aan voornemens en besluiten op stichtingsniveau. Het jaarverslag van de GMR ligt ter inzage op school. ​